Pentru clienții noștrii
  Produs special
  37.00 RON
  Lapte de față demachiant delicat pentru piele normală și mixtă precum și pentru piel...
  mă-înscriu
  Termeni si conditii

   

  TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE  DE UTILIZARE A

  WEBSITE-ULUI WWW.OPTIVITA.RO

   

  I. TERMENI ŞI DEFINIŢII


  Termenii şi condiţiile generale prezentate în această secţiune se vor aplica tuturor vânzărilor prin intermediul magazinului virtual www.optivita.ro către cumpărător şi  pot fi modificate  ori de câte ori  Vânzătorul consideră de cuvinţă.

  Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulaţi în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului.

  Accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi emiterea unei comenzi constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.


  Termenii utilizaţi pe acest website vor avea următorul înţeles:


  1. Cumpărătorul este persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă. Cumpărător poate fi doar o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, ori reprezentat sau asistat de părinţi ori tutore, care prin contractul de vânzare-cumpărare dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun determinat sau mai multor bunuri determinate, ori asupra unui alt drept real sau de creanţă, în schimbul unei sume de bani numită preţ. În prezentul act cumpărătorul mai este numit şi client.


  2. Vânzătorul este societatea comercială SC Optivita SRL, având sediul social în Miercurea Ciuc, str. Harom nr. 3, având nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Harghita sub nr.de ordine J19/147/2012.


  3. Produs înseamnă orice bun, care este comercializat şi urmează a fi livrat/furnizat de către vânzător cumpărătorului, prin intermediul magazinului virtual.


  4. Comanda este o cerere scrisă prin care cumpărătorul solicită livrarea unui produs sau prestarea unei servicii. Poate îmbrăca forma unui document electronic pe care cumpărătorul emite către vânzător, specificând în aceasta produsele şi serviciile de care vrea să beneficieze, iar vânzătorul, în temeiul acestei comenzi va livra/presta cumpărătorului produsele/serviciile comandate.
   


  5. Contractul este conveţia care ia naştere prin acceptarea de către vânzător a comenzii făcute de către cumpărător, cu alte cuvinte, se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător, adică prin întâlnirea concoradntă a celor două voinţe de a contracta. Din contractul care ia naştere în temeiul unei comenzi, FAC PARTE INTEGRANTĂ ŞI PREZENTELE CONDIŢII GENERALE, ACCEPTATE IMPLICIT DE CUMPĂRĂTOR. Prin transmiterea comenzii, clientul se angajează contractual să achiziţioneze produsele comandate. Contractul se consideră încheiat în momentul trimiterii de către vânzător a mesajului de confirmare a comenzii clientului.


  6. Specificaţii înseamnă descrierea produselor, a bunurilor şi a serviciilor, făcută în comandă sau în contract.


  II. DOCUMENTE CONTRACTUALE


  Prin lansarea/emiterea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul
  www.optivita.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare
  (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează
  operaţiunile.


  Documentaţia însoţitoare a comenzii va fi compusă din urmatoarele acte, în ordinea importanţei:


  1. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi
  de facturare) şi condiţiile sale specifice;


  2. Specificaţiile cumpărătorului (acolo unde este cazul);


  3. Termeni şi condiţii pe care clientul le poate gasi accesand pagina: www.optivita.ro/tos


  În cazul în care vânzătorul confirmă comanda, acesta implică o acceptare completă a comenzii emise de cumpărător. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală
  (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.


  Vânzătorul nu va executa o comandă neconfirmată, şi nu conferă unei comenzi neconfirmate valoarea unui contract.


  Contractul dintre părţi va intra în vigoare la confirmarea comenzii de către vânzător, adică prin acceptarea ofertei de a contracta. Confirmarea se poate face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind
  emis certificatul de garanţie.


  III. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI


  1. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale pentru a
   atinge executa întocmai comanda făcută de cumpărător, şi va livra bunurile care
   îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile cumpărătorului, aşa
   cum au fost menţionate în comandă;   2. Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter
  informativ şi pot fi modificate de către acesta, fără o anunţare
  prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa
  structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete, însă
  vânzătorul face eforturi să prezinte informaţiile cele mai relevante ale produselor comercializate.


  3. Comunicarea cu vânzătorul se poate face prin interacţiune scrisă sau verbală, la adresele şi numerele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi ignorate părerile sau adresările care conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acest lucru.


  4. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare, www.optivita.ro îşi rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiilor din cadrul site-ului.


  IV. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA


  Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta către o terţă persoană serviciile ce ţin de onorarea comenzii (ambalare, curierat, etc), cu condiţia informării prealabile a cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.
   


  V. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)


  Prin utilizarea site-ului, cumpărătorul este de acord şi înţelege în ce constă dreptul de proprietate intelectuală a vânzătorului, şi se obligă să NU dezvăluie unei terţe persoane sau să nu facă public (pe internet sau media) niciuna dintre informaţiile primite de la vânzător.


  VI. CONFIDENŢIALITATE - PUBLICITATE


  Informaţiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului vor rămâne în baza de date a vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute divulgate altor persoane numai cu consimţământul prealabil al cumpărătorului, şi numai după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă, fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.


  S.C. OPTIVITA S.R.L are o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor referitoare la clienţi din baza sa de date. OPTIVITA S.R.L se obligă să nu transmită datele personale ale clienţilor/cumpărătorilor către terţi şi le va folosi numai în scopul pentru care au fost introduse. OPTIVITA S.R.L nu practică SPAM-ul, şi nu furnizează adresa de email ale clienţilor unor terţe persoane. Singurele comunicaţii pe care clienţii/cumprătorii vor primi de la noi vor fi cele pe care aceştia aleg şi doresc să le primească (informaţii legate de comandă sau newsletter dacă se abonează).


  SC OPTIVITA SRL va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, respectând aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.


  Daca sunteţi minor şi accesaţi site-ul nostru, o puteti face doar sub supravegherea părintelui dumneavoastră sau a tutorelui legal. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a revizui informaţia personală a copilului său, de a solicita ştergerea acesteia şi poate refuza sau interzice viitoarele prelucrări şi folosiri ale informaţiilor aparţinând minorului.


  SC OPTIVITA SRL recomandă tuturor părinţilor şi/sau tutorilor legali să informeze şi să instruiască minorii, într-un mod adecvat şi corect, cu privire la utilizarea responsabilă şi în siguranţă a datelor personale, în momentul folosirii Internet-ului si a site-ului www.optivita.ro.


  Definiţiile termenilor


  Precizăm că pentru a putea înţelege mai bine Politica de Confidenţialitate trebuie ca, mai întâi, să vă însuşiţi corect următoarele definiţii ale cuvintelor cheie, cu scopul de a nu exista confuzii sau interpretări greşite ale politicii noastre de confidenţialitate:

  ·        date cu caracter personal - informatii referitoare la o persoana fizica;

  ·        prelucrarea datelor cu caracter personal - operatiunea care se efectueaza asupra datelor personale;

  ·        stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;

  ·        date statistice - date obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal si care sunt utilizate numai pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare;

  ·        date anonime - date ce nu pot fi asociate cu o persoana;

  ·        sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date personale;

  ·        operator - orice persoana fizica sau juridica care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  ·        tert - orice persoana fizica sau juridica, alta decat persoanele care sunt autorizate sa prelucreze date;

  ·        destinatar - orice persoana fizica sau juridica, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca are sau nu calitatea de tert.


  VII. TERMENE, PENALITĂŢI


  În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau de onorare a comenzii, vânzătorul este obligat să anunţe cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să solicite daune suplimentare de la vânzător, când acest drept este prevăzut de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite.


  În cazul în care cumpărătorul întârzie să achite facturile emise în temeiul comenzilor făcute, din propria sa culpă, în termenul stabilit de părţi, acesta va fi obligat la plata unor penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi din valoarea sumei restante.


  În cazul în care vânzătorul primeşte informaţii greşite legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stipula un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrându-se într-un termen de 4 zile lucrătoare.


  VIII. FACTURARE - PLĂŢI


  Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată vor fi specificate în comandă. Vânzătorul va emite pe numele cumpărătorului o factură reprezentând contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciile prestate, obligaţia cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii respective, conform legislaţiei în vigoare.


  IX. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI


  1. Livrare


  Vânzătorul se obligă să expedieze bunurile în sistem de curierat  rapid, sau prin serviciile Poştei Române, după opţiunea făcută de cumpărător în comandă.


  2. Transport - Ambalare


  În afară de cazul în care părţile convin altfel, vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile bunurilor/serviciilor în momentul predării acestora către societatea de curierat, oficiul poştal, sau către reprezentantul cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor/serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor insoţitoare.


  Vânzătorul asigură livrarea bunurilor numai pe teritoriul Romaniei.


  X. ACCEPTARE


  Acceptarea bunurilor/serviciilor comandate va fi facută de cumpărător atunci când acestea sunt conforme cu caracteristicile menţionate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu corespund descrierilor făcute pe site-ul www.optivita.ro, vânzătorul va avea obligaţia de a aduce la conformitate/ a înlocui aceste produse.


  Termenul în care cumpărătorul poate să returneze produsul este de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia. În acest caz, cumpărătorul trebuie să notifice în prealabil vânzătorul despre returnare. Returnarea va fi acceptată de către Vânzăto doar în cazul în care aceasta este făcută pentru motive obiective. Returnarea produsului se va face în ambalajul original, împreună cu documetele însoţitoare. Vânzătorul NU va înlocui produsele care se defectuează din vina cumpărătorului. Constituie vina cumpărătorului de exemplu folosirea necorespunzătoare a produsului.


  XI. GARANŢII


  Toate produsele comercializate pe site-ul www.optivita.ro beneficiaza de o garanţie conformă legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producatorilor.
   


  XII. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII


  Proprietatea asupra bunurilor şi serviciilor se strămută de la vânzător la cumpărător în momentul efectuării plăţii de către cumpărător în locaţia
  indicată în comandă. În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat
  de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor
  înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării contravalorii acestora, atunci când este cazul.


  XIII. RĂSPUNDERE


  Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau o terţă persoană suferă ca urmare a comenzii, şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor, sau pentru deteriorarea acestora din cauza utilizării lor incorecte. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanţii şi/sau partenerii săi, implicaţi în executarea comenzii, nu îndeplinesc oricare din obligaţiile lor contractuale.


  XIV. FORŢA MAJORĂ


  Eliberarea de obligaţiile şi răspunderea contractuală în cazul forţei majore:


  Va fi considerat forţă majoră orice eveniment neprevăzut sau inevitabil şi care nu poate fi controlat de părţile contractante şi care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, printe altele: catastrofe naturale, incendiul, războiul, grevele, revoltele, răscoalele, intervenţiile autorităţilor sau alte evenimente/ incidente asemănătoare.


  În caz de forţă majoră se impune obligaţia de a comunica neîntârziat în scris acest lucru celeilalte părţi contractante.


  XV. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA


  Prezentul contract este supus normelor legale române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.


  XVI. EFECTELE CONTRACTULUI


  Contractul între părţi ia naştere prin confirmarea de către vânzător a comenzii primite. Pentru încheierea valabilă a contractului, nu este neapărat necesar ca acesta să îmbrace forma scrisă. Confirmarea comenzii de către vânzător se poate face şi verbal. Comanda va fi întotdeauna emisă în format scris.


  Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventuale efecte secundare ale produsului. Prin cumpărarea produselor comercializate pe acest site, cumpărătorul declară implicit că a citit descrierea produselor şi îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea lor corectă. Vânzătorul nu poate să cunoască starea de sănătate a fiecărui cumpărător, iar pentru aceste motive nici nu-şi asumă responsabilitatea, şi nici nu va accepta returnarea produselor, în cazul în care aceştia produc un alt efect decât cel dorit/nu-şi produc efectul dorit.


  Prin emiterea unei comenzi, cumpărătorul declară că a citit şi este de acord cu termenii şi condiţiile generale de utilizare ale acestui site. Cumpărătorul este obligat şi legat nu numai de comanda propru-zisă, ci şi de aceşti termeni şi condiţii.


  Părţile contractante sunt independente una de cealaltă, şi nici uneia din ele nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea vreo obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Se impune buna-credinţă a părţilor atât la încheierea, cât şi la executarea contractului.


  Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc orice altă întelegere anterioară, scrisă sau verbală, dintre părţi, referitoare la obiectul prezentului contract, şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă, semnată de ambele părţi.


  XVII. DREPTURI DE AUTOR


  Conţinutul acestui site - text, imagini, logo şi alte elemente grafice, baza de date - este proprietatea S.C. OPTIVITA S.R.L.; proprietate apărată de Legea nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul S.C. OPTIVITA S.R.L a elementelor enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.


  XVIII. ACTUALIZAREA SITE-ULUI WWW.OPTIVITA.RO


  Site-ul nostru este actualizat zilnic de Luni până Vineri, în funcţie  de cantitatea de informaţii care trebuie revizuite. Preţul pe care clientul va plăti este cel în vigoare în momentul efectuării comenzii, indiferent dacă până la primirea coletului preţul a crescut pe site.


  XIX. PREZENTAREA PRODUSELOR


  Prezentările de produs pe www.optivita.ro sunt făcute cu scopul de a oferi clienţilor informaţii adiţionale şi opinii profesionale. Totuşi unele informaţii de pe site ar putea fi incomplete din motive independente de vointa noastră. OPTIVITA S.R.L nu intenţionează în nici un fel să inducă un potenţial client în eroare şi de aceea recomanda ca orice decizie de cumpărare sa nu fie luată exclusiv pe baza unei prezentări de produs.


  Cu toate că s-ar putea ca unele informaţii să fie incomplete, vânzătorul va încerca întotdeauna să arate caracteristicile şi descrierile cele mai importante ale produselor.


  Descrierea produselor este arătat atât pe site, cât şi pe ambalaj. Administrarea şi folosirea produselor trebuie făcută doar în modul arătat în instrucţiunile de administrare/de utilizare. Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care clientul/cumpărătorul administrează/foloseşte în mod incorect produsele, sau le utilizează în mod contraindicat raportat la starea sa de sănătate.


  XX. SUPORT


  Pentru clarificări şi suport suplimentar stăm la dispoziţia clienţilor/cumpărătorilor prin email şi telefon la numerele si adresele care sunt indicate la secţiunea CONTACT.
  Informaţiile prezente pe site încearcă să fie cât mai exacte în ceea ce priveşte conţinutul şi preţurile, totuşi nu putem garanta că descrierile (specificaţii tehnice, fotografii, etc.), preţul şi orice altă informaţie legată de un produs sunt întotdeauna corecte, complete sau actualizate la zi. Pentru orice informaţie suplimentară stăm la dispoziţie.


  XXI. PREŢUL PRODUSELOR


  Preţurile pe www.optivita.ro sunt exprimate în lei (RON), incluzând TVA 24% (9%
  în cazul cărţilor). În eventualitatea unui produs afişat cu un preţ incorect datorită erorilor de tip tipografic, informaţional, OPTIVITA S.R.L îşi rezervă dreptul de a refuza/anula orice comandă pentru acel produs şi va proceda în cel mai scurt timp la corectarea/eliminarea greşelii respective. Contravaloarea comenzilor poate fi achitată doar în Lei (RON).


  XXII. PROCESAREA COMENZILOR


  Comenzile sunt procesate în cel mai scurt timp posibil, fără a se depăşi 3 zile lucrătoare începând de la lansarea comenzii pe site. Www.optivita.ro afişează pe site dacă produsul este în stoc sau nu. Procesarea comenzilor este de tip "first-come first-served". Confirmarea finală a existenţei în stoc a produsului (produselor) comandat(e) este făcută în momentul validării telefonice sau pe e-mail a comenzii.


  Comenzile sunt onorate în ordinea primirii lor şi exclusiv în limita stocului disponibil. În situaţii excepţionale (perioade de vârf, stoc zero, vacanţe, comenzi speciale, etc.) pot apărea întârzieri în operaţiunile de validare şi livrare a comenzilor. Comenzile nu sunt procesate Sâmbăta şi Duminica şi nici în zilele stabilite prin lege ca sărbători legale.


  XXIII. SCHIMBAREA, ANULAREA ŞI RETURNAREA COMENZILOR


  Este posibilă schimbarea sau anularea, la cerere, a comenzilor, excepţie făcând cazurile în care comanda respectivă a fost deja livrată. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactaţi în intervalul orelor de lucru: Luni - Vineri: 9:00 - 18:00.
  În cazul în care un client doreşte să returneze un produs care se încadrează într-una dintre situaţiile prezentate mai jos, clientul are obligaţia de a înştiinţa în prealabil SC OPTIVITA SRL în scris prin e-mail la adresa: office@optivita.ro.
  Clientii noştri pot solicita returnarea produselor în următoarele situaţii:În cazul în care produsul nu este conform cu specificaţiile prezentate pe site. Dacă produsul comandat se dovedeşte a nu fi conform cu specificaţiile prezentate pe site, clientul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, clientul va plăti diferenţa.


  În cazul în care clientul doreşte să renunţe la cumpărare în termen
  de 10 zile.Conform OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la
  distanţă (aprobată cu modificări prin Legea 51/2003), un consumator
  poate renunţa la cumpărare (prin denunţare unilaterală a contractului)
  în termen de 10 zile de la primirea produsului comandat la distanţă.
  În cazul în care produsul este desigilat, fiind vorba de vitamine, renuntarea nu este posibilă.


  De asemenea returnarea va fi acceptată de către vânzător doar în cazul în care aceasta este făcută pentru motive obiective. Returnarea produsului se va face în ambalajul original, împreună cu documetele însoţitoare. Vânzătorul NU va înlocui produsele care se defectuează/se deteriorează din vina cumpărătorului. Constituie vina cumpărătorului de exemplu folosirea necorespunzătoare a produsului.
  Dacă produsul nu este deteriorat, însă cumpărătorul nici nu a deschis pachetul/coletul, ambalajul produsului fiind intact, cumpărătorul poate să returneze produsul în termen de 10 zile de la primire, fără a invoca vreun motiv anume.


  În cazul unei anulări/ denunţări unilaterale, produsele şi banii se vor returna reciproc de către ambele părţi. Conform legii, costurile de returnare a produselor vor fi suportate de consumator. Având in vedere natura produselor şi felul cum sunt ambalate, pot fi returnate cu restituirea banilor numai produsele care sunt nefolosite, întregi, în ambalajul original nedeteriorat şi într-o stare în care mai pot fi valorificate. Dacă produsele nu pot fi restituite în întregime sau parţial sau dacă vor fi restituite intr-o stare deteriorată sau cu lipsuri, consumatorul are obligaţia de a suporta costurile privind deprecierea produselor. Înaintea rambursării efective a produselor, consumatorul va primi, in termen de 5 zile, un răspuns scris la înştiinţarea de renunţare/returnare, de la vânzător. Vânzătorul îţi rezervă dreptul de a stabilii valoarea costurilor de depreciere şi chiar de a refuza rambursarea produselor, în anumite condiţii, comunicând poziţia sa consumatorului prin acest răspuns. Rambursarea produselor de către consumator se face în termen de 10 de zile iar restituirea sumelor de bani achitate în baza contractului de către consumator se face în termen de 30 zile. Termenul începe pentru consumator odată cu primirea produselor iar pentru vânzător odată cu primirea înştiinţării de revocare a consumatorului.